,

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
ب

, (Chacon, -. Ciaconius) (1527- 15 81). . XIII , , . . : " Calendarii romani veteris explanatio" (1568); "In Joannis Cassiani opera annotationes" (1580); "In Tertulliani opera conjecturae" (1580); "In Arnobii adversus gentes libros et Minutii Felicis Octvium notae" (1582); "De Nummis" (1586; 1608); " In columnae rostratae . Duilii inscriptionem explicatio " (1586); "De Triclinio romano sive de modo convivandi liber" (1588; ).

. Antonio, "Bibl. Hispana nova" (. II); D. Antonio de Posada, "Biografia ecclesiastica completa" (. III).

...