.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

, : "Zarys wykł adu mowy polskiej wed ł ug wskazòwek j ę zykoznawstwa porò wnawczego" (, 1883); "Jak m ówié po polsku" (, 1889).

...