.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
ب
Ȩ

( Szyszkowski) ( 1617 .) (15541630). : "Pro religiosissimis Societatis Jesu Patribus contra fictiequitis poloni actionem primam oratio" (, 1590); "De obitu Annae Poloniae et Suaeciae Reginae" (ib., 1598); "Reformationes generales ad clerum et populum Dioecesis Cracoviensis pertinentes" (ib., 1621); "Synodus diœ cesana Luceriensis" (, 1607); "Synodus di œcesana Cracoviensis" (ib.); "Bractwo compassionis albo m ęki Jezu sowej" (, 1607); "Ind ex librorum prohibitorum" (ib., 1617).

...