.. ..

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z(Yandarou) , 100 , .
(Yanhdi) , ; ; 420 .
(Vá clav Jandyt) XVIII .
( ) , , , , , ; .
, , , , , , .
. -.
...