.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

. 1854 . , , . : "Zevrubn é d ě jiny pisemnictvì céského doby nové " (18841887 .); "Struč ny p ř ehled d ě jin č eské literatury doby nové " (1879); "Doplń ky a opravy" (1882); "Kde domov mŭj? S d ě jinami hymny té a pozd ě jšimi p ř idavku a p řeklady" (1883 1884); "Zajimav é č rty ze ž ivota našich slavnych muz ů a ž en stoleti devetenactého" (1884); "O bàsnické č innosti P. J. Šafa ř ika a F. Palackého" (1885); "N ě kolik rozprav o Fr. Lad. Č elakovském" (1886); "Z našich dob vlasteneckych" (1886); "P ř ehled d ě jin pisemnictvi č eského doby nejnov ě jši" (1887); "Rukopis Kralovédvorsky a Zelenohorsky ve sv ě tle pravd ě podobné m". : "Sbirka nejdů le ž itèjšìch č eskych plod ů basnickych" "Novočesky archiv", , , , . : "Struč ne d ě jiny ř e č i a pravopisu č eské ho" (1880 1883); "O pr àvce poklesk ů mluvnickych v jazyku č eškém" (1879, 188 0 1882). , : "Studentsk é listy", "Literarni Obzor", "Všeobecny v ě stnik", " Č eske listy", "Literarni v ě stnìk".

...